صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 100 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

حضور شهردار مال تپه ترکیه    

چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵    

  1.   حضور شهردار مال تپه ترکیه  


       
  2.   حضور شهردار مال تپه ترکیه