صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 100 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان    

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵    

 1.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 2.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 3.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 4.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 5.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 6.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 7.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 8.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 9.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 10.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 11.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 12.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 13.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 14.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 15.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 16.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 17.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 18.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 19.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 20.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 21.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 22.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 23.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 24.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان  


     
 25.   بازدید مدیرکل محترم دفتر شهری و شوراهای استان