صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

آگهي مناقصه عمليات روسازی خیابان شهید شاه حسینی
سه شنبه ۱۴ دي ۱۳۹۵

 شهرداري رويان در نظر دارد اجرای عمليات ­روسازی خیابان شهید شاه حسینی (خیابان ارتباطی شهدا به ورزش) با مساحت تقریبی 7000 متر مربع را مطابق اسناد و مدارك و نقشه­هاي موجود در واحد فني شهرداري رويان براساس فهرست بهاي پایه رشته راه و باند سال 1395 از طريق مناقصه به پیمانکاران واجد شرايط و دارای گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری به صورت پیمان واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري رويان مراجعه يا از طريق این سايت اينترنتي اسناد مربوط به مناقصه را دريافت نمايند.

 

 

1- مدت اجرا : 3 ماه

2- محل تأمين اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداري.

3- برآورد اوليه : 4/525/337/030  ريال

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :  مبلغ  217/000/000 ريال بصورت نقد به حساب سپرده یا ضمانتنامه معتبر بانكي.

5- محل و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي­توانند حداكثر تا تا پايان وقت اداري روز ­پنجشنبه مورخ 95/10/23 جهت دريافت اسناد به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

6- مهلت و محل تسليم اسناد : متقاضيان مي­بايست اسناد تكميل شده را تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ   95/10/23 به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل  و رسيد مربوطه را دريافت نمايند.

7- تاريخ بازگشائي پاكات : پيشنهادات دريافتي در روز دوشنبه مورخ 95/10/27 در محل کمیسیون عالی معاملات بازگشائي و برنده مناقصه اعلام خواهد شد. ضمناً ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

8- شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

9- هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

   10- هزينه خريد اسناد  2/000/000 ريال مي­باشد كه مي بايست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانك ملي رويان بنام شهرداري رويان واريز و فيش مربوط به آن به واحد مالي ارائه گردد، ضمناً هزينه فوق قابل استرداد نمی­باشد.