صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

پيشنهاد مناقصه پیاده روسازی با فرش موزاییک سطح شهر
سه شنبه ۲۱ دي ۱۳۹۵

شهرداري رويان به استناد آگهي مناقصه شماره  7198  مورخ  95/10/02 مندرج در روزنامه کسب و کار مورخ 95/10/11 در نظر دارد اجرای عمليات پیاده­روسازی با فرش موزاییک سطح شهر با مساحت تقریبی 10000 متر مربع را مطابق اسناد و مدارك و نقشه­ هاي موجود در واحد فني شهرداري رويان براساس فهرست بهاي پایه رشته ابنیه سال 1395 از طريق مناقصه به پیمانکاران واجد شرايط و دارای گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری به صورت پیمان  با شرایط زیر واگذار نمايد :

 1-مدت قرارداد :  شش ماه شمسي.

2- مدت پيشنهاد مناقصه : تا آخر وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1395/10/23 خواهد بود.

3- موضوع مناقصه: اجرای عمليات پیاده­روسازی با فرش موزاییک سطح شهر با مساحت تقریبی 10000 متر مربع را مطابق اسناد و مدارك و نقشه­هاي موجود در واحد فني شهرداري رويان براساس فهرست بهاي پایه رشته ابنیه سال 1395 که به پیوست آمده است.

4- هرگونه كسورات قانوني بعهده پیمانکار خواهد بود.

5- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

6- پيشنهاددهندگان ميبايست داراي گواهی صلاحيت پیمانکاری و داراي شخصيت حقوقي و حداقل پنج سال سابقه كار مفيد و حسن انجام كار از محل انجام پروژه­های قبلي را داشته باشند در غيراينصورت پيشنهاد ارائه شده بازگشايي نخواهد شد.

7- ارائه كد اقتصادي و گواهی مالیات بر ارزش افزوده براي شركت در مناقصه الزاميست در صورت عدم ارائه، شركت كننده مورنظر از مناقصه حذف مي­شود.

8- فقط شركتهايي كه زمينه فعاليت آنها مرتبط با ابنیه و راه و باند بوده و دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری با رتبه حداقل پنج  از سازمان مدیریت و برنامه­ریزی می­باشند حق شركت در مناقصه را دارند و پيشنهاد شركتهايي با زمينه فعاليت غير مرتبط بازگشايي نخواهد شد.

9- چنانچه نفرات اول تا سوم بترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

10- چنانچه اسناد و مدارك مناقصه ناقص و يا بدون تضمين شركت در مناقصه باشد پيشنهاد قيمت مردود اعلام خواهد شد ضمناً قيمت پيشنهادي با عدد و حروف توام ملاك انتخاب خواهد بود.

11- برنده مناقصه موظف است جهت ضمانت انجام كار(حسن انجام تعهدات) در هنگام قرارداد حداقل10% مبلغ كل قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانكي با سررسيد 12 ماه در اختيار كارفرما قرار دهد كه در پايان قرارداد و بعد از تسويه حساب نهايي عودت داده خواهد شد.

12- مسئول واحد فنی و عمرانی و امور مالی شهرداري مجاز به بازرسي مرتب و منظم نسبت به كاركرد و عملكرد  فنی و مالی پیمانکار مي­باشند.

13- تهیه مصالح، ابزار و لوازم مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه تماماً بعهده پیمانکار خواهد بود.

14- پيشنهادات بايستي همراه با مدارك لازم در سه پاكت دربسته وجداگانه و به امضاهاي اصل افراد تعهدآور شركت  رسيده و به مهر ممهور گردد كه پاكات شامل :

پاكت الف : محتوي تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي و يا چك تضمين شده معتبر بانكي ( به همراه سه برگ كپي از تصوير ضمانتنامه )

پاكت ب :  اساسنامه معتبر شركت حاوي امضاي افراد واجد شرايط - آگهي تأسيس و آخرين تغييرات شركت كه داراي اعتبار زماني باشد  برگ صلاحيت فنی و ارائه سوابق كاري

پاكت ج : بايستي منحصراً محتوي پيشنهاد قيمت  بصورت عددي و حروف در پاكت لاك و مهر شده و با امضاي دارندگان حق امضاي مجاز شركت باشد.

15- رعايت مقررات و بخشنامه هاي شهرداري و قانون كار و ساير مقررات حاكم بر پیمانکاران براي برنده مناقصه الزامي است.

16- رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولتي و كشوري مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي براي كليه متقاضيان الزاميست.

17- شركت در مناقصه توسط پیشنهاددهندگان به معناي آگاهي كامل از شرايط و  قبول كليه شرايط مناقصه­گزار بدون هيچ قيد و شرطي خواهد بود. 

18-  پيشنهاد دهندگان بايد نكات اشاره شده را به دقت مطالعه نموده و با آگاهي كامل از مفاد آن نسبت به تكميل فرم پيشنهاد مناقصه اقدام و مدارك درخواستي را به طور كامل ارائه داده و به مدارك ناقص و مخدوش ترتيب اثر داده نشده و از شركت در مناقصه حذف مي­شود.

19- پیمانکار بايد از نيروهايي كه برابر مقررات جمهوري اسلامي ايران در قانون كار اجازه اشتغال دارند استفاده نمايد.

20- پیمانکار به شهرداري وكالت بلا عزل مي­دهد چنانچه نسبت به تعهدات خويش به پرسنل تحت پوشش و سازمان تأمين اجتماعي و اداره دارائي عمل ننمايد رأساً از محل تضامین آن شركت نزد شهرداري را بدون نياز به هيچ حكم قانوني ديگر برداشت نموده و به مراجع مذكور پرداخت نمايد.

21-پيشنهاددهندگاني كه مناسب­ترين قیمت پيشنهادي را از نظر شهرداري اعلام داشته و مورد قبول اعضاي كميسيون معاملات قرار گيرند برنده مناقصه خواهد بود.

22-پیمانکار حق واگذاري موضوع مناقصه را به غیر تحت هیچ عنوان ندارد.

23- هرگاه اطلاع و اطمينان حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده­اند مناقصه باطل وكليه خسارات وارده حسب تشخيص كارفرما از متخلفين وصول خواهد شد.

24- مسئوليت هرگونه حادثه جاني و مالي براي كارگران تحت امر پیمانکار در حين پیمانکاری بعهده پیمانکار مي­باشد و پیمانکار موظف به انجام بيمه مسئوليت و بيمه حوادث براي پرداخت ديه كامل و غرامت در اثر حوادث احتمالي براي كارگران مي­باشد.

25- پیمانکار مسئول عملكرد پرسنل خود بوده و جبران تمامي خسارات وارده از طرف آنان را به عهده خواهد داشت.

26- شركتها و پیمانکاراني كه در سنوات گذشته با شهرداري قرارداد داشته در صورتي كه عملكرد آنها نامطلوب و مورد رضايت شهرداري نبوده در صورت شركت در مناقصه پاكت آنها مفتوح نگرديده و عيناً مسترد مي­گردد.

27- پیمانکار موظف به رعايت اصول ايمني كار و بهداشت كار جهت كاركنان خود و اشخاص ثالث و انجام معاينات دوره­اي و مسئول و جوابگوي پيامدها و حوادث احتمالي ناشي از كارگران خود مي باشد.

28- پيشنهاد دهندگان ميبايست مبلغ 529.000.000 ريال را بصورت ضمانتنامه بانكي یا واریز وجه نقد به حساب سپرده به شماره حساب 0105673839006 نزد بانک ملی رویان به نام حساب سپرده شهرداری رویان ضميمه پيشنهاد نمايند به پيشنهادات فاقد ضمانتنامه بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

29- چنانچه خسارتي توسط پیمانکار و نیروهای تحت امر وی  به اموال و دارایی عمومی وارد گردد جبران خسارت وارده به عهده پیمانکار مي­باشد برآورد ميزان خسارت وارده به عهده شهرداري مي­باشد.

30-كسورات قانوني شامل بيمه، ماليات بر پيمانها، ساير كسورات در صورت شمول بعهده پیمانکار مي­باشد، شهرداری از این بابت هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

31- به پيشنهادات مبهم، مخدوش، دارای خط خوردگی، لاک گرفته، مشروط و فاقد ضمانت­نامه و فيش واريزي و از تاريخ تحويل گذشته، فاقد سابقه كار و تأييديه صلاحيت فنی و قرارداد مشابه و حسن  انجام كار ترتيب اثر داده نخواهد شد، ضمن عدم بازگشايي پاكات قيمت آنها یا در صورت بازگشایی پاکات قیمت، قیمت پیشنهادی از دور رقابت خارج شده و اسناد آنها ابطال خواهد شد.

32- برنده مناقصه جهت عقد قرارداد مي­بايست مبلغ حداقل 10% كل پيمان را بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر مدت­دار يا سپرده نقدي در وجه شهرداري رويان بابت حسن انجام تعهدات به شهرداري تسليم نمايد، بديهي است هيچگونه سندي  به جز ضمانتنامه يا مبلغ نقد مورد قبول نمي­باشد.

33-   به قيمت پيشنهادي و پيمان تعديل تعلق نمي­گيرد.

34- کلیه هزينه­های مربوط به آزمایشات، نمونه­گيري، كرگيري با نظارت شهرداري بعهده پيمانكار مي­باشد.

35-  ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال 94  توسط برنده مناقصه در هنگام قرارداد الزامي بوده، در صورت عدم ارائه شهرداري با نفر بعدي قرارداد منعقد خواهد نمود.

36- پيشنهاد­ دهندگان ميبايست پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري مورخ 23/10/1395 در دبيرخانه شهرداري ثبت نموده و رسيد دريافت و پاكات را تحويل واحد دبیرخانه نمايند.

37- پيشنهادات واصله در تاریخ 27/10/1395 با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات در محل کمیسیون عالی معاملات بازگشائي و برنده مناقصه اعلام خواهد شد.

38- حضور نماينده­اي  از شركت با در دست داشتن معرفي نامه معتبر رسمي در زمان بازگشايي پاكات بلامانع است.