شهردار                 معرفی شهردار           سوابق اجرایی           احکام و انتصابات           گواهینامه ها           تقدیر نامه ها           شهرداران سابق           ارتباط با شهردار
  صفحه اصلی           شهرداری           شهردار           احکام و انتصابات

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

احکام و انتصابات

 


-   اخذ حکم شهردار بلده در سال 1382 از استاندار وقت مازندران

-   اخذ حکم شهردار ایزدشهر در سال 1384 از استاندار وقت مازندران

-   اخذ حکم شهردار ایزدشهر در سال 1386 از استاندار وقت مازندران

-   اخذ حکم شهردار رویان در سال 1392 از استاندار وقت مازندران

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور از استانداردر کمیسیون ماده صد شهر رویان سال 1386

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور از استاندار در کمیسیون ماده صد شهر چمستان سال 1387

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور از استاندار در کمیسیون ماده صد شهر چمستان سال 1388

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور از استاندار در کمیسیون ماده صد شهر کلارآباد سال 1388

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور از استاندار در کمیسیون ماده صد شهر نوشهر سال 1389

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور از استاندار در کمیسیون ماده صد شهر نور سال 1390 

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد شهر سرخرود در سال 1390

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور از استاندار در کمیسیون ماده صد شهر محمودآباد سال 1391

-   اخذ حکم نماینده وزارت کشور از استاندار در کمیسیون ماده صد شهر نوشهر در سال 1392

-   اخذ حکم عضویت در سازمان بین المللی شهرداران صلح