شهردار                 معرفی شهردار           سوابق اجرایی           احکام و انتصابات           گواهینامه ها           تقدیر نامه ها           شهرداران سابق           ارتباط با شهردار
  صفحه اصلی           شهرداری           شهردار           گواهینامه ها

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

گواهینامه ها

 

 

- اخذ گواهینامه دوره مدیریت شهری در رشته های مدیریت شهری، سیستم GIS، مدیریت بحران و ... در سال 1385 از سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور و جهاد دانشگاهی کشور

- اخذ گواهینامه مدیریت کاربردی ویژه شهرداران در سال 1383 از استانداری مازندران

- اخذ گواهینامه دوره مدیریت شهری در رشته های شهرسازی، فنی و مهندسی، قوانین ومقررات و .... در سال 1386 از سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور و جهاد دانشگاهی کشور

- اخذ گواهینامه دوره آموزشی مدیریت پسماند در سال 1386 از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

- اخذ گواهینامه آموزش ضمن خدمت شهرداران در سال 1386 از استانداری مازندران

- اخذ گواهینامه نقش IT در مدیریت توسعه شهر در سال 1386 از استانداری مازندران

- اخذ گواهینامه دوره مدیریت جامع شهری در سال 1388 از سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور

- اخذ گواهینامه دوره مدیریت شهری ،مدیریت بحران و سیلابهای شهری در سال 1389 از سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور و استانداری مازندران

- اخذ گواهینامه اولین دوره آموزش شهرداران از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

- اخذ گواهینامه های متعدد دوره های آموزش فنی ویژه مشترک اداری از استانداری مازندران

- اخذ مدرک مدیریت کاربردی پروژه PRED در سال 2010 از موسسه بین المللی مدیریت وتوسعه ، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه استکهلم

- اخذ گواهینامه دوره مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور ICZM در سالهای 86 و 89 از معاونت طرح وتوسعه

- اخذ گواهینامه کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک در سال 1388 از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

- اخذ گواهی کنفرانس ملی مشتری گرایی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور

- اخذ گواهینامه همایش بین المللی صنعتی سازی مسکن در سال 1389 از سازمان شهرداریهای کشور و دانشگاه صنعتی شریف

- اخذ گواهینامه سمینار مدیریت کاربردی پروژه در سال 1389 از دانشگاه صنعتی شریف

- اخذ گواهینامه از اولین همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد در سال 1389 از سازمان شهرداریهای کشور

- اخذگواهینامه دوره آموزشی IT و ICDL از استانداری مازندران و مجتمع فنی تهران

- اخذگواهینامه دوره آموزشی مدیریت شهری از سازمان شهرداریهای کشور و استانداری سال 90

- اخذ گواهینامه آموزشی تیم سازی و رهبری مؤثر تیم های موفق در سال 91

- اخذ گواهینامه آموزشی اصول و فنون مدیریت و سرپرستی در سال 91


- اخذ گواهینامه آموزشی مفاهیم مالی ویژه مدیران غیر مالی در سال 91


- اخذ گواهینامه آموزشی آشنایی با برنامه ها، طرح ها و پروژه های عمرانی در سال 91


- اخذ گواهینامه آموزشی اصول و مبانی خدمات شهری در شهرداری در سال 91


- اخذ گواهینامه آموزشی برنامه ریزی و مدیریت شهری در سال 91


- اخذ گواهینامه آموزشی قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری در سال 91


- اخذ گواهینامه آموزشی بودجه ریزی عملیاتی در سال 91


- اخذ گواهینامه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سال 91

- اخذ گواهینامه آموزشی مدیریت منابع انسانی در سال 91

- اخذ گواهینامه آموزشی مدیریت اثربخش جلسات در سال 91

- اخذ گواهینامه آموزشی تنظیم و صدور شناسنامه ساختمانی در سال 92


- اخذ گواهینامه آموزشی آشنایی با طرح های توسعه شهری در سال 92

- اخذ گواهینامه آموزشی قوانین و مقررات ساخت و ساز در سال 92

- اخذ گواهینامه آموزشی مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداریها در سال 92

- اخذ گواهینامه آموزشی آشنایی با طرح های توسعه شهری در ایران در سال 92

- اخذ گواهینامه آموزشی آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن در سال 92

- اخذ گواهینامه آموزشی شورا و نظام پیشنهادات در سال 92

- اخذ گواهینامه آموزشی کاربردی تخصصی فن بیان در روابط عمومی در سال 92

 

- اخذ گواهینامه علمی دوره برنامه ریزی و مدیریت شهری از سازمان شهرداریهای کشور سال 93

 

- اخذ گواهینامه علمی دوره گنفرانس اقتصاد شهر هوشمند از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهور سال 93