صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

آغاز فاز دوم دیواره سبزه رود
درصد پیشرفت: 10 درصد
سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵

شروع عملیات فاز دوم ساماندهی رودخانه سبزه رود با اجرای پروژه دیواره نگهبان بطول یکصد و هشتاد متر در ضلع شرقی رودخانه

  1.   فاز دوم دیواره سبزه رود  


       
  2.   فاز دوم دیواره سبزه رود  


       
  3.   فاز دوم دیواره سبزه رود  


       
  4.   فاز دوم دیواره سبزه رود