صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

وقوع حریق در آشپزخانه
سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳

 طی تماس تلفنی یکی از شهروندان در مورخه 93/9/2 ساعت 20:40 عصر، اکیپی از نیروهای آتش نشانی شهرداری رویان به محل وقوع حادثه واقع در خیابان فرهنگ یکم اعزام شدند و پس از مشاهده حریق که از آشپزخانه شروع شده بود، به اطفاء به موقع حریق پرداختند.