صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

تمرین پرسنل آتشنشانی
سه شنبه ۱۶ دي ۱۳۹۳

 واحد آتشنشانی شهر رویان برای حفظ آمادگی بهتر پرسنل خود هر روزه ساعتی را برای آموزش کارکنان اختصاص می دهد.