صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

خودروی وانت پیکان دچار حریق شد
سه شنبه ۱۶ دي ۱۳۹۳

خودروی وانت پیکان در مسیر سی سنگان با برخورد به حیوان وحشی از مسیر اصلی منحرف و دچار حریق شد که توسط نیروهای آتشنشانی رویان این حریق مهار گشت.