صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

آموزش پرسنل آتش نشانی توسط مربیان اعزامی از سازمان آتش نشانی ساری
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴