صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

آگهي مزايده عمومی دو باب غرفه جنب شهرداری رویان
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

شهرداري رويان در نظر دارد تعداد دو باب غرفه جنب شهرداری رویان واقع در پارک کوثر را از طريق مزايده جهت امور تجاری (آبمیوه و بستنی- سنگ و بدلیجات) با حفظ مالکیت کامل برای شهرداری رویان از طريق مزايده به اشخاص حقیقی واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزايده به شهرداري رويان مراجعه يا از طريق این سايت اسناد مربوط به مزايده را دريافت نمايند.

1- موقعيت موضوع مزايده : موقعيت غرفه های شهرداری ضميمه پيشنهاد مزايده مي باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مزايده : مبلغ 5/000/000 ريال بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك تضمين شده بانكي.

3- محل و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند حداكثر تا مورخ 94/12/20 با ارائه فيش واريز شده هزينه خريد اسناد به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.

4- مهلت و محل تسليم پاكات : متقاضيان مي بايست اسناد تكميل شده را تا پايان وقت اداري مورخ 94/12/20به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد مربوطه را دريافت نمايند.

5- تاريخ و محل بازگشائي پاكات : پيشنهادات دريافتي در مورخ 94/12/22 در کمیسیون معاملات عمده شهرداری رويان بازگشائي و برنده مزايده اعلام خواهد شد. ضمناً ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

 

6- هزينه خريد اسناد 1/000/000 ريال مي باشدكه مي بايست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانك ملي رويان بنام شهرداري رويان واريز و فيش مربوط به آن به واحد مالي ارائه گردد، 

ضمناً هزينه فوق به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.