صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

آگهي مزايده عمومی غرفه های تجاری
دوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷

آگهي تجدید مزايده عمومی

شهرداري رويان در نظر دارد تعدادی از غرفه­ تجاری واقع در نقاط مختلف سطح شهر و چند باب غرفه در بازار روسها را از طريق مزايده جهت امور تجاری با حفظ مالکیت کامل برای شهرداری رویان از طريق مزايده به اشخاص حقیقی واجد شرايط واگذار نمايد.

1-    موقعيت موضوع  مزايده :  موقعيت غرفه­های شهرداری ضميمه پيشنهاد مزايده مي­باشد.

2-     مبلغ تضمين شركت در مزايده :

2-1-         مبلغ بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا واریز وجه نقد به حساب سپرده بانكي باشد.

2-2-         به ازای هر غرفه تجاری در سطح شهر مبلغ 25/000/000 ريال

2-3-         به ازای هر غرفه تجاری در بازار روسها مبلغ 10/000/000 ريال

3-     محل و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي­توانند حداكثر تا مورخ 97/10/25  با ارائه فيش واريز شده هزينه خريد اسناد به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.

4-     مهلت و محل تسليم پاكات : متقاضيان مي­بايست اسناد تكميل شده را تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/25 به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد مربوطه را دريافت نمايند.

5-     تاريخ و محل بازگشائي پاكات : پيشنهادات دريافتي در مورخ 97/10/27  در محل کمیسیون معاملات عمده شهرداری رويان بازگشائي و برنده مزايده اعلام خواهد شد. ضمناً ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج مي­باشد.

6-      هزينه خريد اسناد  1/000/000 ريال مي­باشدكه مي بايست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانك ملي رويان بنام شهرداري رويان واريز و فيش مربوط به آن به واحد مالي ارائه گردد، ضمناً هزينه فوق به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.