صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

آگهی مزایده فروش زمین جنب پارک مطهری
سه شنبه ۱۴ دي ۱۳۹۵

شهرداري رويان در نظر دارد به استناد بند (ب) ماده یک مصوبه شماره 37 مورخ 95/07/10 زمینی به مساحت 3500 متر مربع واقع در خیابان امام را به اشخاص حقیقی و حقوقي واجد شرايط از طريق مزایده به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ظرف مدت 10 روز اداری از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزایده به شهرداري رويان مراجعه يا از طريق این سايت اينترنتي اسناد مربوط به مزایده را دريافت نمايند.

 

 

 

 

1- موضوع  مزایده : فروش زمین به مساحت 3500 متر مربع با سند مالکیت و کاربری تجهیزات شهری واقع در رویان خیابان امام ضلع جنوب غربی پارک مطهری که مشخصات کامل ضميمه پيشنهاد مزایده مي باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مزایده : مبلغ 1/000/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا وجه نقد به حساب سپرده.
3- محل مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند حداكثر تا تاریخ 95/10/30 با ارائه فيش واريز شده هزينه خريد اسناد به واحد مالی - امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزایده اقدام نمايند.
4- مهلت و محل تسليم پاكات : متقاضيان مي بايست اسناد تكميل شده را تا پايان وقت اداري تاریخ 95/10/30 به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد مربوطه را دريافت نمايند. 
5- تاريخ و محل بازگشائي پاكات : پيشنهادات دريافتي در تاریخ 95/11/04 در کمیسیون معاملات عمده شهرداری رويان بازگشائي و برنده مزایده اعلام خواهد شد. ضمناً ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج مي باشد.
6- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
7- هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر نسبت به واریز وجه پیشنهادی جهت تحویل خودرو اقدام ننمایند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
8- هزينه خريد اسناد  2/000/000 ريال مي باشد كه مي بايست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانك ملي رويان بنام شهرداري رويان واريز و فيش مربوط به آن به واحد مالي ارائه گردد، ضمناً هزينه فوق به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.