صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

آگهي تجدید مزایده مجموعه پلاژ شهرداری رویان
سه شنبه ۱۴ دي ۱۳۹۵

 شهرداري رويان در نظر دارد مجموعه پلاژ شهرداری رویان را با حفظ مالکیت از طريق مزايده به اشخاص حقیقی و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزايده به شهرداري رويان مراجعه يا از طريق این سايت اينترنتي  اسناد مربوط به مزايده را دريافت نمايند.

 

 

 

 

 

1- مدت قرارداد  : 2 سال شمسی.

2- مبلغ تضمين شركت در مزایده :  مبلغ  26/000/000 ريال بصورت نقد به حساب سپرده یا ضمانتنامه معتبر بانكي.

3- محل و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي­توانند حداكثر تا ساعت 14 روز ­یکشنبه مورخ 95/11/03 جهت دريافت اسناد به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزایده اقدام نمايند.

4- مهلت و محل تسليم اسناد : متقاضيان مي­بايست اسناد تكميل شده را تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ   95/11/03 به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل  و رسيد مربوطه را دريافت نمايند.

5- تاريخ بازگشائي پاكات : پيشنهادات دريافتي در روز سه شنبه مورخ 95/11/05 در محل کمیسیون عالی معاملات بازگشائي و برنده مناقصه اعلام خواهد شد. ضمناً ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

6- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

7- هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

8-  هزينه خريد اسناد  2/000/000 ريال مي­ باشد كه مي بايست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانك ملي رويان بنام شهرداري رويان واريز و فيش مربوط به آن به واحد مالي ارائه گردد، ضمناً هزينه فوق به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.