صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

پیشنهاد مزایده فروش زمین جنب پارک مطهری
چهارشنبه ۲۲ دي ۱۳۹۵

 

 

 شهرداري رويان باستناد مصوبه شماره 37 مورخ 1395/07/10 شوراي اسلامي شهر رويان و آگهي مزايده شماره 7448  مورخ 95/10/11 مندرج در روزنامه کسب و کار ­شنبه مورخ 95/10/18 در نظر دارد زمینی به مساحت 3500 متر مربع واقع در خیابان امام را به اشخاص حقیقی و حقوقي واجد شرايط از طريق مزایده به فروش برساند.

 

 

شرايط مزايده

1-   موضوع  مزایده عبارت است از فروش زمین به مساحت 3500 متر مربع با سند مالکیت و کاربری تجهیزات شهری واقع در رویان خیابان امام ضلع جنوب غربی پارک مطهری مي­باشد.

2-   شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

3-   پيشنهاد دهندگان ميبايست مبلغ دو ميليون ريال ( 2.000.000 ) بابت خريد اسناد مزايده بحساب شماره 0219063481007 به نام شهرداري رویان نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را ضميمه پيشنهاد نمايد به پيشنهادات فاقد فيش بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمناً مبلغ فوق به هيچ وجه مسترد نمي­گردد.

4- چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي ظرف مدت هفت روز نسبت به تحویل زمین اقدام ننمايد سپرده او به نفع شهرداری ضبط و سپس به نفرات دوم و سوم ابلاغ خواهد شد و در صورتيكه نفرات دوم و سوم نيز حاضر به تحویل زمین نشوند سپرده آنان نيز به نفع شهرداری ضبط مي­گردد.

5-  پرداخت كليه كسورات قانوني در صورت تعلق به عهده برنده مزایده مي باشد و شهرداری رویان هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

6-  پيشنهاددهندگان مي­بايست پيشنهادات خود را در پاكتهاي مناسب مهر و موم شده در مهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند و رسيد دريافت كنند كه پاكات شامل :

 پاكت الف) محتوي تضمين شركت در مزايده به همراه 3 برگ كپي آن

پاكت ب) حاوي مبلغ پيشنهادي

7-   ذكر نام و نام خانوادگي و مشخصات کامل در پشت پاكت و فرم پيشنهاد قيمت براي كليه شركت كنندگان الزامي بوده و در غير اينصورت پاكت آنها مورد پذیرش نخواهد بود.

8-  چنانچه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده­اند پيشنهاد مزايده باطل مي­گردد.

9-   رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولتي و كشوري مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي براي كليه متقاضيان الزاميست.

10-   شركت در مزايده به معناي قبول كليه شرايط مزايده بدون هيچ قيد و شرطي خواهد بود.

11-   پيشنهاد دهندگان ميبايست پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري مورخ  95/10/30 به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.

12-   پيشنهادات واصله در مورخ 95/11/04 با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات بازگشائي و برنده مزايده اعلام خواهد شد.

13-   پيشنهاد دهندگان ميبايست مبلغ 1.000.000.000 ريال بصورت ضمانتنامه بانكي یا واریز وجه نقد به حساب سپرده به شماره حساب 0105673839006 نزد بانک ملی رویان به نام حساب سپرده شهرداری رویان ضميمه پيشنهاد نمايند به پيشنهادات فاقد ضمانتنامه بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14-   برنده مزايده ميبايست كل بهاي پیشنهادی را حین تحویل زمین به حساب شهرداري واريز نماید.

15-   پيشنهاددهندگان ميتوانند در مدت تعيين شده با هماهنگي واحد ساختمانی از زمین مورد نظر بازديد بعمل آورند.

16-   مبلغ پايه کارشناسی مبلغ 19.940.000.000 ريال می­باشد و كسانيكه قيمت بالاتر از قيمت فوق را اعلام دارند مورد قبول اعضاي كميسيون عالي معاملات قرار خواهد گرفت.

17-به پيشنهادات مبهم، مخدوش،لاک گرفته، مشروط و فاقد ضمانت­نامه و فيش واريزي و از تاريخ تحويل گذشته و زير قيمت كارشناسي پايه، ترتيب اثر داده نخواهد شد، ضمن عدم بازگشايي پاكات قيمت آنها، ابطال خواهد شد.

18-   در صورتيکه بنا به هر علتي برنده یا برندگان مزایده فاقد صلاحیت لازم برای واگذاری موضوع مزایده تشخیص داده شوند، سپرده شرکت در مزایده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.