صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

گزارش تصویری از پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲

 1.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    احداث کانال آب ورودی دانشگاه مازیار 
 2.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    احداث کانال آب ورودی دانشگاه مازیار 
 3.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    بهسازی فضای واقع در ضلع شرقی ساختمان شهرداری 
 4.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    احداث پارکینگ ورودی بازار رویان 
 5.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    بهسازی پیاده رو خیابان طالقانی 
 6.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    لایروبی رودخانه سبزه رود 
 7.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    لایروبی رودخانه سبزه رود 
 8.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    بهسازی دیواره های بوستان کوثر 
 9.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    بهسازی دیواره های بوستان کوثر 
 10.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    احداث انبار به مساحت 50 متر مربع،خیابان شهید بور 
 11.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    بهسازی کوچه نسترن هفتم 
 12.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    اصلاح هندسی فضای ورودی شهرداری 
 13.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    اصلاح هندسی فضای ورودی شهرداری 
 14.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    اصلاح کانیو در خیابان شهید رجائی 
 15.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    عملیات زیرسازی خیابان سبزه رود غربی 
 16.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    ترمیم کوچه شقایق دوازدم 
 17.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    اصلاح و اجرای جدول ورودی ساختمان شهرداری 
 18.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    وضعیت نابسامان کوچه های قبل از بهسازی 
 19.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    احداث کانال به طول 120 متر واقع در فرهنگ یکم 
 20.   پروژه های عمرانی صورت گرفته، شماره 1  


    اصلاح هندسی ورودی خیابان دانشگاه مازیار