صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

پروژه بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر
يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

 به گزارش روابط عمومی شهرداری رویان، به دلیل فرسوده شدن و تخریب جوی آب در برخی از خیابانهای سطح شهر، و اشکال درانتقال و هدایت آب های سطحی و ماندن آب در این جوی ها ضمن دشواری تردد افراد پیاده و خودروها موجب آلودگی هم می شد.
بنابراین شهرداری رویان به منظور رفع آلودگی و تسهیل در تردد عابرین پیاده و نیز خودروها مبادرت به بهسازی این جوی ها نموده که ضمن تسهیل تردد وکاهش آلودگی منطقه چهره مطلوبی هم به خیابان و منطقه بخشیده است. 

 1.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 2.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 3.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 4.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 5.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 6.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 7.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 8.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 9.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 10.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 11.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 12.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 13.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 14.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 15.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 16.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 17.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 18.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 19.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 20.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 21.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 22.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 23.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 24.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 25.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 26.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 27.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 28.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 29.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 30.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 31.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 32.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 33.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 34.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 35.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 36.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 37.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 38.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 39.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 40.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 41.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 42.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 43.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 44.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 45.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 46.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 47.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر  


     
 48.   بهسازی جوی های فرسوده آب سطح شهر