صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

اجرای پروژه لایروبی رودخانه های سبزه رود و گلنده رود
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش روابط عمومی شهرداری رویان ،لایروبی کانال ها، رودخانه های فصلی و ابنیه محورهای ارتباطی اصلی و روستایی درکاهش خسارات حوادث طبیعی همچون سیل امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

لایروبی رودخانه ها و انهار سطح شهر یکی از اقدامات عمرانی شهرداریها است که علاوه بر پیشگیری از سیلاب موجب کاهش خسارات احتمالی از آبگرفتگی و سیل می شود.

در همین راستا و به منظور پیشگیری از سیل و نیز جلوگیری از بوی بد و حفظ محیط زیست سالم شهرداری رویان مبادرت به لایروبی هزار و پانصد متر از مسیر رودخانه گلندرود نموده است.

ساماندهی و لایروبی انهار روباز سطح شهر نیز از دیگر اقدامات شهرداری رویان در جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تجمع و مانداب و ایجاد بوی بد و مشمئز کننده است.

شهرداری رویان در ادامه اجرای عملیات عمرانی اقدام به لایروبی رودخانه های سبزه رود و گلنده رود با مجموع طول لایربی 3174 متر با هزینه ای بالغ بر 666/000/000 ریال نمود.

 

این عملیات بعد از حدود سی سال از آخرین نوبت لایروبی صورت پذیرفت و علاوه بر پاکسازی مسیر رودخانه از ضایعات ،  دارای نقش مهمی در حفظ محیط زیست و بازگشت ماهیان دریایی برای تخم ریزی و احیای مجدد زندگی در رودخانه ها میباشد.  

 1.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 2.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 3.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 4.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 5.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 6.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 7.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 8.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 9.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 10.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 11.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 12.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 13.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 14.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 15.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 16.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 17.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 18.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 19.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 20.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 21.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 22.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 23.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 24.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 25.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 26.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 27.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 28.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 29.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 30.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 31.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 32.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 33.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 34.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 35.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 36.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 37.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 38.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 39.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 40.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 41.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 42.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 43.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 44.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 45.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 46.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود  


     
 47.   لایروبی 3174 متر از رودخانه سبزه رود و گلنده رود