صفحه اصلی

اجرای سد بتنی برای حفاظت از فرسایش خاک
يکشنبه ۲۸ دي ۱۳۹۳

  به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت از شانه خاکی وحفظ زمین شهرداری در انتهای خیابان شهید بهشتی(چهارشنبه بازار) ونیز خیابان ارتباطی ساحلی بین خیابان شهید بهشتی و عمادالاسلام و جلوگیری از تخریب زمین و خیابان مذکور شهرداری رویان مبادرت به اجرای سد بتنی نموده است.

این سد بتنی بطول حدود 200 متر با ارتفاع 160 سانتی متر وبا هزینه 120 میلیون تومان احداث شده تا مانع برخورد امواج دریا به شانه خاکی و ازبین رفتن و تخریب زمین و خیابان یاد شده شود.

قابل ذکر است این سازه قابلیت جابجایی و انتقال نیز دارد.