صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 100 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري    

پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵    

 1.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 2.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 3.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 4.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 5.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 6.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 7.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 8.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 9.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 10.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  


     
 11.   بازديد مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري