معاونت خدمات و فضای سبز                 خدمات           فضای سبز           موتوری           آتش نشانی
  صفحه اصلی           عملکرد           معاونت خدمات و فضای سبز           خدمات

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

خدمات

 

 

 

قسمتی از عملکرد واحد خدمات شهری رویان 
سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - خدمات شهری