شهردار                 معرفی شهردار           شهرداران سابق           ارتباط با شهردار
  صفحه اصلی           شهرداری           شهردار           شهرداران سابق
شهرداران سابق

فهرست شهرداران شهر رویان دوران قبل از انقلاب

 


  نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب مدت خدمات سرپرست
1 رمضان نجفی 1333/1/1 2 سال و 4 ماه

1340/6/13 لغایت 1340/9/17

صدرالله محمودی

2 ابوالفتح سالاریان 1335/9/17 4 سال و 5 ماه

1343/1/26 لغایت 1355/9/13

صدرالله محمودی

3 غلامحسین آرمند 1339/4/18 1 سال و 1 ماه
4 اباصلت نوریزاد 1340/9/17 3 سال و 2 ماه
5 شهرزاد یزدانی 1355/9/13 2 سال و 8 ماه


 

 

فهرست شهرداران شهر رویان دوران بعد ازانقلاب

 


نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب مدت خدمات سرپرست
1 مهدی رئیس پور  1357/10/1 1 سال و 5 ماه و 19 روز

1360/713 لغایت 1360/9/14

ناصر شایگان

2 حسن تقوی گرجی 1359/3/20 3 ماه و 15 روز

 

3 علی رستمی 1359/6/15 9 ماه و 17 روز

 

4 شهید محمد وارسته 1360/9/14 8 ماه و 16 روز
5

رضاعلی علی پور

1361/5/30 1 سال و 1 ماه و 27 روز
6 باقر کیا گرجی 1362/7/27 1 سال و 2 ماه
7 مسلم توشنی 1363/9/21 1 سال و 1 ماه و 25 روز
8 حسین خدیر 1365/5/14 1 سال و 7 ماه
9 مجتبی ناصحی 1368/6/26 3 سال و 1 ماه
10 حسین رجب نژاد 1370/1/21 4 سال و 1 ماه
11 رضا شعبانی 1374/2/25 2 سال و 9 ماه
12 محمد جعفر جوادی 1376/11/27 2 سال و 7 ماه
13 محمدقاسم دابوئیان 1379/6/28 2 سال و 9 ماه و 25 روز
14 سیف اله محمودزاده 1381/4/23 1 سال
15 حسین رجب نژاد 1382/5/28 3 سال و 7 ماه و 11 روز
16 مرتضی مؤمنی 1386/3/16 6 سال 
17 احمد توکلی   8 سال