قوانین و مقررات                 ماده 100           ماده 110           تملک اراضی           ماده ۵           بند ۲۰ ماده ۵۵           قوانین نوسازی           نحوه اخذ پروانه ساختمان           راهنمای مراجعین
  صفحه اصلی           شهرداری           قوانین و مقررات           ماده ۵

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

ماده ۵

 بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان ( فعلا " شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده ) و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود.

آن قسمت از نقشه های تفضیلی که به تصویب انجمن شهر ( فعلا" شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده) برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موءثر باشد باید به تاءیید شورای عالی شهرسازی برسد.