قوانین و مقررات                 ماده 100           ماده 110           تملک اراضی           ماده ۵           بند ۲۰ ماده ۵۵           قوانین نوسازی           نحوه اخذ پروانه ساختمان           راهنمای مراجعین
  صفحه اصلی           شهرداری           قوانین و مقررات           راهنمای مراجعین
راهنمای مراجعین

  

 

پروانه ساختماني و تعميرات اساسي: 
صدور مجوز پروانه ساختماني و پروانه تعميراتي (تعميرات اساسي) 
الف) مدارك مورد نياز: 
1- درخواست مالك 
2- ارائه اصل و فتوكپي اسناد مالكيت (سند شش دانگ يا اوقافي شش دانگ) 
3- ارائه اصل و فتوكپي وكالتنامه و شناسنامه وكيل (در معامله وكالتي) 
4- ارائه نقشه تفكيكي يا تقسيمي مورد تأييد شهرداري 
5- ارائه اصل و فتوكپي شناسنامه مالك يا مالكين (كارت ملي) 
6- جهت املاكي كه بصورت ساخته شده مي‌باشند و مالكين تقاضاي تجديد بنا و يا پروانه تعميراتي دارند آخرين مدرك تسويه حساب ارائه گردد. 
7- چنانچه مالك در قيد حيات نباشد ارائه گواهي انحصار وراثت و وكالتنامه از ساير ورثه الزامي مي‌باشد. 
8- ارائه كد پستي ملك 
ب) مراحل انجام كار: 
1- تشكيل پرونده 
2- مراجعه به واحد كنترل ساختماني و ثبت كد نوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك 
3- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد) 
4- تعيين بروكف توسط واحد نقشه برداري (در صورت نياز) 
5- اظهارنظر واحدهاي تعيين خلاف و طرح تفصيلي شهرسازي با توجه به درخواست مالك و دستور لازم توسط رئيس شهرسازي و شهرداريمنطقه و انجام استعلامات از اداره برق، بيمه، پست، آتش‌نشاني، گاز و صدور دستور تهيه نقشه 
6- بعد از تأييد نقشه‌هاي معماري توسط كميته فني شهرداري مي‌بايستي توسط مهندس ناظر، محاسب و... و سازمان نظام مهندسي ساختمان، واحد نظارت بر پروانه تأييد و به واحد ساختماني تحويل گردد. 
7- صدور پيش‌نويس قطعي پروانه ساختماني و ارجاع به واحد درآمد و نوسازي و پرداخت عوارض 
8- صدور مجوز پروانه ساختماني 
9- تأييدات (امضاي مسئول شهرسازي ساختماني، معاون فني و شهرسازي، شهردار) 

تمديد پروانه ساختماني: 
الف) مدارك مور نياز: 
1- ارائه اصل پروانه ساختماني (شناسنامه ساختماني) 
2- در صورتيكه ملك داراي پروانه ساختماني فاقد اعتبار باشد نياز به برگه گزارش مهندس ناظر جهت تمديد پروانه ساختماني مي‌باشد. 
3- در مورد املاك در حال ساخت مي‌بايست گزارش از مهندس ناظر در رابطه با اجراي اصول فني و درصد پيشرفت عمليات ساختماني ارائه گردد. 
4- ارائه كد پستي ملك 
ب) مراحل انجام كار: 
1- مراجعه به واحد ساختماني و ثبت كد نوسازي و درخواست كتبي و تعيين زمان بازديد از ملك 
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد از ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد.) 
3- تعيين بروكف توسط واحد نقشه برداري (در صورت نياز) 
4- در صورتيكه ساختمان بر اساس پروانه ساختماني و مطابق مندرجات پروانه ساختماني احداث و تخلفي نداشته باشند و يا بصورت زمين باشد توسط واحد ساختماني گزارش تهيه و به واحدهاي درآمد و نوسازي ارجاع مي‌گردد. (در صورتيكه ساختمان داراي تخلف باشد پس از ارجاع به كميسيون ماده صد مطابق حكم صادره عمل خواهد شد) 
5- محاسبه و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش و تحويل يك نسخه از آن به واحد‌هاي درآمد و نوسازي 
6- ممهور نمودن گزارش ساختماني توسط درآمد و نوسازي (با توجه به پرداخت عوارض) 
7- مراجعه به واحد ساختماني و تمديد پروانه ساختماني. 

صدور عدم خلاف و پايانكار: 
الف) مدارك مورد نياز: 
1- ارائه سند مالكيت 
2- ارائه اصل شناسنامه ساختمان (براي املاك داراي پراونه ساختماني) 
3- ارئه گزارش مهندس ناظر جهت درصد پيشرفت عمليات ساختماني (عدم خلاف) 
در صورت اتمام عمليات ساختماني (پايانكار) كليه عمليات ساختماني بالاخص نماسازي بايستي انجام شده باشد. 
4- ارائه كد پستي 
ب) مراحل انجام كار: 
1- مراجعه به واحد ساختماني و ثبت‌ كد نوسازي و درخواست كتبي و تعيين زمان بازديد از ملك 
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد). 
3- در صورتيكه ساختمان بر اساس پروانه ساختماني و مطابق مندرجات پروانه ساختماني احداث و تخلفي نداشته باشد توسط واحد ساختماني شهرداري گزارش تهيه و به واحدهاي درآمد و نوسازي ارجاع مي‌گردد. (در صورتيكه ساختمان بدون پروانه و داراي تخلف باشد پس از ارجاع به كميسيون ماده صد مطابق حكم صادره عمل خواهد شد). 
4- استعلام از اداره پست و آتش‌نشاني 
5- محاسبه و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش صادره و تحويل يك نسخه از آن به واحدهاي درآمد و نوسازي 
6- ممهور نمودن گزارش ساختماني توسط واحد درآمد و نوسازي 
7- مراجعه به واحد ساختماني و صدور عدم خلاف يا پايانكار 
8- تأييدات (امضاي مسئول شهرسازي- ساختماني، معاونت فني و شهرسازي، شهردار) 

تفكيك طبقات: 
الف) مدارك مورد نياز: 
1- ارائه درخواست مالك (ارائه‌نامه دفاتر اسناد رسمي و يا اداره ثبت اسناد) 
2- ارائه سند شش‌دانگ 
3- ارائه اصل پايانكار 
4- ارائه نقشه و پلان زمين و طبقات موجود همراه با مقياس 
5- ارائه كد پستي ملك 
ب) مراحل انجام كار: 
1- مراجعه به واحد كنترل شهرداري و ثبت كدنوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك 
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري منطقه و بازديد ملك توسط مأمور بازديد و كنترل نقشه ارائه شده با وضع موجود و در صورتيكه نقشه با سابقه پايانكار و وضع موجود مطابقت نمايد به واحد طرح تفضيلي شهرسازي ارجاع مي‌گردد. 
3- بررسي و اظهارنظر واحدهاي تفصيلي و تعيين خلاف شهرسازي و در صورت عدم مغايرت با ضوابط تفكيك طبقات گزارش توسط شهرسازي تهيه به واحدهاي درآمد و نوسازي ارسال مي‌گردد. 
4- پس از محاسبه و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش و تحويل يك نسخه از آن به واحدهاي درآمد و نوسازي گزارش شهرسازي توسط درآمد و نوسازي ممهور مي‌گردد. 
5- صدور پاسخ تفكيك طبقات توسط واحد ساختماني و تأييد نقشه‌هاي طبقات و پلان زمين توسط كارشناس و رئيس شهرسازي، ساختماني. 

پاسخ استعلامات (دفترخانه، بانك...): 
الف) مدارك مورد نياز: 
1- ارائه‌نامه درخواستي (دفترخانه، بانك...) 
2- ارائه اسناد مالكيت و پروانه ساختماني يا پايانكار و يا گواهي عدم خلاف 
3- املاكي كه داراي پروانه ساختماني و داراي مهندس ناظر مي‌باشند جهت انتقال ملك مي‌بايست گزارش مهندس ناظر مبني بر انتقال و اجراي اصول فني و درصد پيشرفت عمليات ساختماني ملك ارائه نمايند. 
4- ارائه كد پستي ملك 
ب)مراحل انجام كار: 
1- مراجعه به واحد كنترل ساختماني و ثبت كدنوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك 
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري منطقه و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگري مراجعه نمايد.) 
3- تعيين بروكف توسط واحد نقشه‌برداري (در صورت نياز) 
4- اظهارنظر واحدهاي تعيين خلاف و طرح تفصيلي و اخذ دستورات لازم و ارسال گزارش به واحد درآمد و نوسازي (در صورتيكه ملك داراي تخلف باشد پس از ارجاع به كميسيون ماده صد برابر حكم صادره عمل خواهد كرد). 
5- محاسبه عوارض و صدور فيش عوارض درآمد و نوسازي و پرداخت فيش و تحويل يك نسخه از آن به واحدهاي درآمد و نوسازي. 
6- صدور عدم خلاف يا تمديد پروانه يا پايانكار 
7- پاسخ‌نامة‌ درخواستي 

تفكيك اراضي بيش از 1000 هزارمتر مربع: 
تفكيك اراضي داراي سند شش دانگ با مساحت بيش از 1000 هزارمتر مربع 
الف) مدارك مورد نياز: 
1- درخواست مالك يا مالكين يا ارائه وكالتنامه از ساير مالكين 
2- ارائه اصل و فتوكپي سند مالكيت 
3- ارائه كروكي محدوده پلاك مطابق با حدود اربعه در سند 
4- ارائه كدپستي ملك 
ب) مراحل انجام كار: 
1- مراجعه به واحد كنترل شهرداري و ثبت كدنوسازي درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك 
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري منطقه و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد). 
3- بررسي اوليه كروكي ارائه شده توسط واحد نقشه‌برداري (در صورت نياز) 
4- اظهارنظر واحد طرح تفصيلي و تهيه فرم دستور نقشه برداري وگزارش شهرسازي وارجاع به واحدتوسعه و تعريض 
5- تكميل و تأئيد فرم مذكور توسط مسئول توسعه و تعريض، مسئول املاك شهرداري، معاون شهرسازي و معماري و ارجاع به سازمان نظام مهندسي 
6- تهيه پلان موقعيت ملك توسط مهندس مورد تأييد سازمان نظام مهندسي و ارجاع به واحد طرح‌هاي شهرسازي حوزه معاونت شهرسازي جهت كنترل و تأييد آن (در صورت نياز با نقشه‌برداري منطقه جهت جانمايي هماهنگي مي‌گردد) سپس مي‌بايست به تأئيد مهندس مرتبط (شهرساز، نقشه‌بردار) برسد. 
7- جهت تفكيك ملك، پلان مذكور مي‌بايست به واحد طرحهاي شهرسازي حوزه معاونت شهرسازي ارجاع سپس جهت تعيين و تأييد سرانه‌ها به كميته فني كميسيون ماده 5 ارجاع مي‌گردد. 

تفكيك اراضي كمتر از 1000 هزارمتر مربع: 
تفكيك اراضي داراي سند شش دانگ با مساحت كمتر از 1000 هزارمتر مربع 
الف) مدارك مورد نياز: 
1- در خواست مالك يا مالكين يا ارائه وكالت‌نامه از ساير مالكين 
2- ارائه اصل و فتوكپي سند مالكيت 
3- ارائه كروكي محدوده پلاك مطابق با حدود اربعه در سند 
4- تعيين موقعيت دقيق پلاك بر روي زمين 
5- ارائه كد پستي ملك 
ب) مراحل انجام كار: 
1- مراجعه به واحد كنترل شهرداري و ثبت كدنوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك 
2- مراجعه مالك در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري مراجعه نمايد). 
3- تعيين بروكف توسط واحد نقشه‌برداري 
4- اظهار نظر واحدهاي تعيين خلاف و طرح تفصيلي شهرسازي نسبت به كروكي ارائه شده توسط مالك (نقشه تقسيمي با مقياس) و دستور لازم توسط رئيس شهرسازي و شهردار منطقه 
5- در صورت نياز مي‌بايست نقشه تفكيكي به تأييد معاون شهرسازي و معماري و واحد طراحي در خصوص تعيين سرانه‌ها و خدمات عمومي برسد. 

مدارك لازم براي دريافت پروانة كسب: 
1- استعلام كسبي از اتحاديه مربوطه 
2- فتوكپي شناسنامه 
3- فتوكپي سند، اجاره‌نامه يا فروشنامه برابر اصل 
4- فيش كارشناسي (تهيه در امور اصناف) 
5- فتوكپي كارت پايان‌خدمت 
6- ارائه مجوز ساخت اعم از پروانه ساخت، پايان كار يا ماده صد 

نوسازي: 
الف) مراحل: 
1- مراجعه به بايگاني 
2- كارشناسي 
3- ارائه فيش كامپيوتري جهت پرداخت به بانك 
4- دادن مفاصا حساب 
ب) مدارك مورد نياز: 
1- سند مالكيت يا اسناد عادي- اوقافي 
2- ارائه آخرين فيش پرداختي نوسازي 

مراحل صدور مفاصا حساب براي تعويض خودروهاي فرسوده: 
1- ارائه معرفي‌نامه از سازمان مربوطه و يا درخواست كتبي متقاضي 
2- ارائه آخرين سند قطعي خودرو به همراه فيش‌هاي پرداختي عوارض ساليانه اتومبيل سنوات گذشته 
3- تنظيم و تحويل فيش بدهي عوارض ساليانه خودرو براي سنوات پرداخت نشده 
4- پرداخت نزد بانك ملي شعبه شهرداري و ارائه فيش پرداختي به واحد درآمد 
5- صدور مفاصاحساب براي خودروي مربوطه و در صورت لزوم تحويل برچسب 

مدارك لازم براي تحويل برچسب عوارض ساليانه اتومبيل: 
1- ارائه آخرين فيش پرداختي 
2- ارائه آخرين سند قطعي 
3- مفاصاحساب كامپيوتري و فيش‌هاي سال جاري 
4- با دردست داشتن سند‌ مالكيت جهت اخذ فيش و پرداخت مبالغ با عوارض متعلقه به واحد درآمد مراجعه و پس از تأييد فيش‌هاي پرداختي برچسب تحويل مي‌گردد.

 

منبع: سایت شهرداری بابل