موضوعات مرتبط                 قانون شوراها           وظایف و اختیارات           معرفی پرسنل
  صفحه اصلی           شورای اسلامی شهر           موضوعات مرتبط           معرفی پرسنل

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 100 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

معرفی پرسنل

 زهرا درویش

 


متصدی دبیرخانه شورای اسلامی
ملکه اخوان


خدمات شورای اسلامی