معاونت عمرانی                 عمرانی           ساختمانی           کمیسیون ماده 100
  صفحه اصلی           عملکرد           معاونت عمرانی           ساختمانی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

ساختمانی

 در حال به روز رسانی است