مذهبی،فرهنگی،علمی                 امام زادگان           شهدای شهر           مؤسسه آموزش عالی مازیار           سروده ها
  صفحه اصلی           شهر رویان           مذهبی،فرهنگی،علمی           سروده ها
سروده ها

( مازندران )


دیار من دیار بلبلان است                دیار سنبل و سرو چمان است


ز مردان بزرگ ادب و علم                دیار شهره ی نام آوران است


به نامش موطن مردان بی باک                به خاکش جای پای پهلوان است


چه ازشهر و چه از روستای زیبا                همه سرسبزی دنیا در آن است


به کوه و دشت و دریا ، افتخارش                یکی از شاهکارهای جهان است


به هر جا پهنه ی سبز بهارش                مثال گوشه ی باغ جنا ن است


شعاع لطف ایزد بر وجودش                 ز ساحل تا به کوه تا آسمان است


هر آن راوی بگوید شرح حالش                روایت از لب شیرین زبان است


سرای«صادق» اندر شهر « رویان »                 چو«شبنم» بر گل «مازندران» استسروده : صادق راجی رویانی نوشهری در مجموعه ی شبنم صادق