معاونت اداری مالی                 مالی           درآمد           اصناف           کمیسیون ماده 77           فناوری و اطلاعات - IT
  صفحه اصلی           عملکرد           معاونت اداری مالی           فناوری و اطلاعات - IT

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

فناوری و اطلاعات - IT

 در حال به روز رسانی است