شهردار                 معرفی شهردار           سوابق اجرایی           احکام و انتصابات           گواهینامه ها           تقدیر نامه ها           شهرداران سابق           ارتباط با شهردار
  صفحه اصلی           شهرداری           شهردار           ارتباط با شهردار

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

ارتباط با شهردار

 

تلفن:  6242220 (98122+)

          6242223 ,6242221

نمابر:  6242224 (98122+)

پست الکترونیک: info
royan.ir