صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 100 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی    

دوشنبه ۲۷ دي ۱۳۹۵    

 1.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 2.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 3.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 4.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 5.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 6.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 7.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 8.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 9.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 10.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 11.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 12.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی  


     
 13.   برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی