صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

با حضور نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهر رویان اجرا شد
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳

 تمرین(مانور) زلزله با حضور شهردار، مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان و نیروهای امدادی و خدماتی به ویژه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رویان در مدارس این شهراجرا شد.

این تمرین درهنرستان شهید بهشتی شهر رویان به صورت ویژه و نمادین اجرا و دانش آموزان با نحوه پناه گیری، خروج اظطراری وامداد و نجات آشنا شدند.

 1.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی  


     
 2.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی  


     
 3.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی  


     
 4.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی  


     
 5.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی  


     
 6.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی  


     
 7.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی  


     
 8.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی  


     
 9.   مانور آتش نشانی و زلزله در مدرسه دخترانه بهشتی