صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

آگهي چهارشنبه بازار
دوشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۷

آگهي تجدید مزایده عمومی

شهرداري رويان در نظر دارد مدیریت اجرایی بازار هفتگی واقع در زمین ساحلی جنب پل انقلاب از طريق مزایده به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد مزایده به شهرداري رويان مراجعه نمايند.

 

.

 

 

1-    مدت اجرا : یکسال

2-   قیمت پایه : 200/000/000 ريال ماهیانه و 2/400/000/000 ریال سالیانه.

3-    مبلغ تضمين شركت در مزایده :  مبلغ  120/000/000 ريال بصورت نقد یا ضمانتنامه معتبر بانكي.

4-    محل و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي­توانند حداكثر تا ساعت 13 مورخ 97/11/02  جهت دريافت اسناد به واحد مالی - امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزایده اقدام نمايند.

5-    مهلت و محل تسليم اسناد : متقاضيان مي­بايست اسناد تكميل شده را تا پايان وقت اداري مورخ  97/11/02  به واحد دبيرخانه شهرداري تحويل  و رسيد مربوطه را دريافت نمايند.

6-    تاريخ بازگشائي پاكات : پيشنهادات دريافتي در روز مورخ 97/11/03  در محل کمیسیون معاملات بازگشائي و برنده مزایده اعلام خواهد شد. ضمناً ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

7-    شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

8-    هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

9-    هزينه خريد اسناد  2/000/000 ريال مي­باشدكه مي بايست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانك ملي رويان بنام شهرداري رويان واريز و فيش مربوط به آن به واحد مالي ارائه گردد، ضمناً هزينه فوق به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.