صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

پروژه دوربرگردان خیابان امام (ره) جنب باشگاه شهدای رویان
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲

نام پروژه: پروژه دوربرگردان خیابان امام خمینی(رحمة الله علیه)

کارفرما: شهرداری رویان

پیمانکار: شرکت بردیا بتن قائم

طراحی هندسی: شرکت شهر گستران البرز

تأیید هندسی طرح: سرگرد اصغری رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی شهرستان نور - شورای ترافیک شهرستان نور

مدت اجرای پروژه: 2 ماه

 

 

 1.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 2.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 3.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 4.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 5.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 6.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 7.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 8.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 9.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 10.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 11.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 12.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 13.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 14.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 15.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 16.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 17.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 18.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 19.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 20.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 21.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 22.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 23.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 24.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 25.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 26.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 27.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 28.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 29.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 30.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)  


     
 31.   اجرای دور برگردان استاندارد ،خیابان امام (ره)